namespeedcoursealt/depthSKA: Sea King AHAB: Harrier B
VIK: Vikrant 24 235° 63.9 125° [p110] 68.8 126° [p109]
DEL: Delhi 30 135° 56.7 118° [p17] 61.5 119° [p16]
RAN: Ranvijay 20 61.2 124° [s124] 66.1 124° [s124]
NIR: Nirbhik 40 180° 58.1 116° [p64] 62.9 118° [p62]
NIS: Nishank 40 180° 58.4 116° [p64] 63.2 118° [p62]
VID: Vidyut 40 180° 58.7 116° [p64] 63.4 118° [p62]
ISS: Section S 300 180° 110 [L] / 0 51.3 84° [p96] 54.6 88° [p92]
IT2: Section T2 450 45° 110 [L] / 0 63.2 139° [s94] 68.2 138° [s93]
IT1: Section T1 450 45° 110 [L] / 0 64.2 146° [s101] 69.1 145° [s100]
IAA: Section AA 112 120° 30 [VL] / 0 49.8 130° [s10] 54.8 130° [s10]
ID1: Section D-1 112 125° 30 [VL] / 0 44.1 118° [p7] 48.9 120° [p5]
IBB: Section BB 112 135° 30 [VL] / 0 52.5 125° [p10] 57.4 126° [p9]
ICC: Section CC 112 90° 30 [VL] / 0 57.7 131° [s41] 62.7 131° [s41]
ID2: Section D-2 112 125° 30 [VL] / 0 47.0 117° [p8] 51.8 119° [p6]
ICP: Section CAP 400 225° 7315 [M] / 0 67.6 114° [p111] 72.3 115° [p110]