namespeedcoursealt/depthSKA: Sea King AHAB: Harrier B
VIK: Vikrant 20 315° 64.4 125° [s170] 69.4 126° [s171]
DEL: Delhi 30 135° 54.9 117° [p18] 59.6 119° [p16]
RAN: Ranvijay 20 315° 61.8 123° [s168] 66.7 124° [s169]
NIR: Nirbhik 40 135° 55.8 115° [p20] 60.5 117° [p18]
NIS: Nishank 40 135° 56.1 115° [p20] 60.8 117° [p18]
VID: Vidyut 40 135° 56.4 115° [p20] 61.1 117° [p18]
ISS: Section S 300 135° 110 [L] / 0 43.5 68° [p67] 45.7 74° [p61]
IT2: Section T2 550 45° 110 [L] / 0 70.0 162° [s117] 74.5 160° [s115]
IT1: Section T1 300 90° 110 [L] / 0 56.5 158° [s68] 61.1 156° [s66]
IAA: Section AA 112 160° 30 [VL] / 0 44.5 126° [p34] 49.5 127° [p33]
ID1: Section D-1 112 125° 30 [VL] / 0 38.1 117° [p8] 42.9 119° [p6]
IBB: Section BB 112 100° 30 [VL] / 0 47.0 127° [s27] 51.9 128° [s28]
ICC: Section CC 112 90° 30 [VL] / 0 53.1 135° [s45] 58.1 135° [s45]
ID2: Section D-2 112 125° 30 [VL] / 0 41.1 115° [p10] 45.8 117° [p8]
ICP: Section CAP 400 225° 7315 [M] / 0 76.8 99° [p126] 81.0 102° [p123]