nameYWJPTPKBJKCQSGNCOWAEJBPLZIAKRMIVRFDIOGYAYEMZNLBBFMFHKHHCXDPTUQWNQALGMPMVNGTCEXSKQCPAHILCBLIDJUHEYYZEXZSQBAUSKXWPVNVKGXKMNWULSRRCDEHJHIN
speed5555555555555555555555555121212121212121217171717360360171717480480340
course311°311°311°311°311°311°311°311°15°15°15°15°314°314°314°314°314°314°314°314°314°314°310°310°310°264°265°84°264°84°264°264°264°90°90°90°90°100°122°90°90°90°75°51°
namespeedcoursealt/depth15240 [VH] / 015240 [VH] / 1316765 [VH] / 016765 [VH] / 08600 [H] / 0
PTA: PTA 140 45° 220 [L] / 0 36.8 173° [s128] 36.8 171° [s126] 36.7 175° [s130] 38.3 173° [s128] 36.7 173° [s128] 38.5 173° [s128] 35.8 172° [s127] 37.3 170° [s125] 33.3 180° [s135] 34.1 179° [s134] 31.0 182° [s137] 33.9 179° [s134] 36.8 143° [s98] 32.5 142° [s97] 36.0 145° [s100] 34.8 143° [s98] 36.1 142° [s97] 36.9 145° [s100] 35.1 142° [s97] 35.6 143° [s98] 34.8 144° [s99] 34.4 143° [s98] 30.5 176° [s131] 31.0 172° [s127] 32.1 175° [s130] 26.2 274° [p131] 46.6 79° [s34] 10.1 289° [p116] 45.1 270° [p135] 32.7 272° [p133] 10.3 288° [p117] 36.4 271° [p134] 48.7 269° [p136] 40.3 334° [p71] 40.5 334° [p71] 40.6 334° [p71] 40.7 334° [p71] 52.1 133° [s88] 59.3 293° [p112] 40.3 335° [p70] 40.5 333° [p72] 39.4 334° [p71] 36.4 141° [s96] 19.0 143° [s98] 31.7 113° [s68]
LCE: Lt. Colonel Errhamani 12 90° 45.7 142° [s52] 46.2 141° [s51] 44.6 144° [s54] 46.7 143° [s53] 45.6 142° [s52] 47.1 143° [s53] 45.0 141° [s51] 46.9 141° [s51] 40.3 144° [s54] 41.3 144° [s54] 37.9 144° [s54] 41.1 144° [s54] 53.8 123° [s33] 50.2 120° [s30] 52.6 124° [s34] 52.0 122° [s32] 53.4 122° [s32] 53.6 123° [s33] 52.4 121° [s31] 52.7 122° [s32] 51.9 122° [s32] 51.6 121° [s31] 39.4 139° [s49] 41.0 137° [s47] 40.8 140° [s50] 3.5 305° [p145] 69.7 82° [p8] 14.2 75° [p15] 21.9 270° [p180] 9.6 278° [p172] 13.9 75° [p15] 13.2 274° [p176] 25.4 269° [s179] 37.1 [p81] 37.3 [p81] 37.4 [p82] 37.5 [p82] 70.6 120° [s30] 39.1 306° [p144] 37.4 [p81] 37.0 [p82] 36.2 [p81] 53.9 121° [s31] 37.7 113° [s23] 53.8 103° [s13]
MO5: Mohammed V 12 90° 44.7 145° [s55] 45.1 144° [s54] 43.7 148° [s58] 45.8 147° [s57] 44.6 145° [s55] 46.1 147° [s57] 44.0 144° [s54] 45.8 144° [s54] 39.5 148° [s58] 40.4 148° [s58] 37.0 148° [s58] 40.2 148° [s58] 51.9 125° [s35] 48.2 122° [s32] 50.8 126° [s36] 50.1 124° [s34] 51.4 124° [s34] 51.7 126° [s36] 50.5 124° [s34] 50.8 124° [s34] 50.0 124° [s34] 49.7 124° [s34] 38.2 143° [s53] 39.8 141° [s51] 39.7 144° [s54] 5.8 282° [p168] 66.8 83° [p7] 11.3 75° [p15] 24.7 268° [s178] 12.3 273° [p177] 11.0 75° [p15] 16.0 271° [p179] 28.3 268° [s178] 36.0 [p86] 36.2 [p86] 36.3 [p86] 36.4 [p86] 68.6 122° [s32] 40.9 303° [p147] 36.2 [p85] 35.9 [p86] 35.0 [p86] 52.0 123° [s33] 35.4 116° [s26] 51.2 104° [s14]
HA2: Hassan II 12 90° 48.9 145° [s55] 49.3 144° [s54] 47.9 147° [s57] 50.0 146° [s56] 48.8 145° [s55] 50.3 146° [s56] 48.2 144° [s54] 50.0 144° [s54] 43.7 147° [s57] 44.6 147° [s57] 41.2 147° [s57] 44.4 147° [s57] 56.1 126° [s36] 52.3 124° [s34] 54.9 127° [s37] 54.2 125° [s35] 55.6 125° [s35] 55.9 127° [s37] 54.6 125° [s35] 54.9 125° [s35] 54.1 126° [s36] 53.8 125° [s35] 42.5 143° [s53] 44.0 141° [s51] 44.0 144° [s54] 3.5 236° [s146] 69.3 86° [p4] 13.7 91° [s1] 22.2 260° [s170] 9.8 254° [s164] 13.4 91° [s1] 13.5 257° [s167] 25.8 261° [s171] 33.2 10° [p80] 33.3 10° [p80] 33.5 [p81] 33.6 [p81] 72.7 123° [s33] 36.9 301° [p149] 33.5 10° [p80] 33.0 [p81] 32.2 10° [p80] 56.1 124° [s34] 39.4 118° [s28] 54.8 107° [s17]
BOU: Commandant Boutouba 29 ° 33.7 267° [p93] 32.8 267° [p93] 35.6 267° [p93] 34.2 264° [p96] 33.7 267° [p93] 33.9 264° [p96] 33.4 268° [p92] 32.3 266° [p94] 38.3 272° [p88] 37.7 271° [p89] 39.5 275° [p85] 37.8 271° [p89] 17.1 286° [p74] 20.2 296° [p64] 18.5 285° [p75] 18.6 290° [p70] 17.3 289° [p71] 17.5 284° [p76] 18.2 291° [p69] 18.0 289° [p71] 18.8 290° [p70] 19.0 291° [p69] 36.4 276° [p84] 34.3 276° [p84] 35.9 274° [p86] 73.8 299° [p61] 43.4 10° [s10] 60.9 308° [p52] 90.2 293° [p67] 79.4 297° [p63] 61.0 308° [p52] 82.5 295° [p65] 93.4 292° [p68] 90.0 322° [p38] 90.1 322° [p38] 90.2 322° [p38] 90.3 322° [p38] 1.7 201° [p159] 109.2 302° [p58] 89.8 322° [p38] 90.3 322° [p38] 89.2 322° [p38] 16.6 292° [p68] 33.1 306° [p54] 23.7 337° [p23]
ELH: Commandant El Harty 29 ° 30.9 266° [p94] 30.0 266° [p94] 32.8 266° [p94] 31.4 263° [p97] 30.9 266° [p94] 31.0 263° [p97] 30.6 268° [p92] 29.5 265° [p95] 35.5 272° [p88] 34.9 271° [p89] 36.6 275° [p85] 35.0 271° [p89] 14.4 289° [p71] 17.7 300° [p60] 15.8 287° [p73] 16.0 294° [p66] 14.7 293° [p67] 14.8 287° [p73] 15.6 295° [p65] 15.3 292° [p68] 16.2 293° [p67] 16.4 295° [p65] 33.6 277° [p83] 31.5 277° [p83] 33.1 274° [p86] 71.4 301° [p59] 44.0 14° [s14] 58.7 310° [p50] 87.6 293° [p67] 76.9 298° [p62] 58.8 310° [p50] 80.0 296° [p64] 90.8 292° [p68] 88.3 323° [p37] 88.4 323° [p37] 88.5 324° [p36] 88.6 324° [p36] 2.7 126° [s126] 106.8 303° [p57] 88.1 324° [p36] 88.5 323° [p37] 87.5 323° [p37] 14.0 296° [p64] 30.8 309° [p51] 22.8 344° [p16]
MB0: Alif 5 90° 26.0 241° [s151] 25.1 241° [s151] 27.7 243° [s153] 27.1 239° [s149] 26.0 242° [s152] 26.9 238° [s148] 25.3 243° [s153] 24.9 239° [s149] 29.0 251° [s161] 28.7 250° [s160] 29.3 256° [s166] 28.7 250° [s160] 8.0 225° [s135] 7.5 258° [s168] 9.1 231° [s141] 7.7 240° [s150] 7.3 230° [s140] 8.7 226° [s136] 7.3 238° [s148] 7.7 234° [s144] 8.0 240° [s150] 7.7 243° [s153] 26.2 256° [s166] 24.2 254° [s164] 26.3 252° [s162] 59.5 296° [p154] 37.3 30° [p60] 46.0 307° [p143] 76.5 288° [p162] 65.2 293° [p157] 46.2 306° [p144] 68.5 291° [p159] 79.7 287° [p163] 75.2 323° [p127] 75.4 324° [p126] 75.5 324° [p126] 75.6 324° [p126] 15.7 140° [s50] 94.6 300° [p150] 75.1 324° [p126] 75.5 323° [p127] 74.4 323° [p127] 6.3 227° [s137] 18.4 299° [p151] 11.7 [p82]
MB1: Ba 5 90° 24.8 232° [s142] 24.0 230° [s140] 26.3 234° [s144] 26.1 229° [s139] 24.7 232° [s142] 25.9 229° [s139] 24.0 233° [s143] 23.9 229° [s139] 27.0 243° [s153] 26.8 241° [s151] 27.0 248° [s158] 26.8 242° [s152] 8.9 194° [s104] 6.0 221° [s131] 9.4 203° [s113] 7.6 205° [s115] 8.0 196° [s106] 9.5 197° [s107] 7.4 202° [s112] 8.0 200° [s110] 7.9 206° [s116] 7.4 208° [s118] 23.9 247° [s157] 22.1 244° [s154] 24.2 243° [s153] 55.1 294° [p156] 36.7 37° [p53] 41.5 306° [p144] 72.3 287° [p163] 60.9 291° [p159] 41.6 306° [p144] 64.3 290° [p160] 75.6 286° [p164] 70.8 324° [p126] 70.9 324° [p126] 71.0 324° [p126] 71.2 324° [p126] 20.2 138° [s48] 90.2 299° [p151] 70.6 325° [p125] 71.0 324° [p126] 70.0 324° [p126] 7.4 190° [s100] 14.0 295° [p155] 10.0 31° [p59]
MB2: Ta 5 90° 22.0 241° [s151] 21.1 240° [s150] 23.7 243° [s153] 23.1 238° [s148] 22.0 241° [s151] 22.9 237° [s147] 21.3 243° [s153] 20.9 238° [s148] 25.0 252° [s162] 24.7 250° [s160] 25.4 258° [s168] 24.7 251° [s161] 4.4 207° [s117] 3.7 272° [p178] 5.3 221° [s131] 3.7 234° [s144] 3.6 213° [s123] 5.1 210° [s120] 3.3 229° [s139] 3.8 222° [s132] 4.1 234° [s144] 3.7 240° [s150] 22.2 258° [s168] 20.2 256° [s166] 22.3 254° [s164] 57.0 299° [p151] 40.6 33° [p57] 44.2 311° [p139] 73.6 291° [p159] 62.6 295° [p155] 44.4 311° [p139] 65.8 294° [p156] 76.8 289° [p161] 74.5 326° [p124] 74.6 327° [p123] 74.8 327° [p123] 74.9 327° [p123] 17.3 127° [s37] 92.3 302° [p148] 74.4 327° [p123] 74.7 326° [p124] 73.7 326° [p124] 2.8 201° [s111] 16.3 310° [p140] 14.2 22° [p68]
MB3: Tha 5 90° 20.3 238° [s148] 19.5 237° [s147] 22.0 240° [s150] 21.5 235° [s145] 20.3 238° [s148] 21.3 234° [s144] 19.6 240° [s150] 19.3 235° [s145] 23.2 251° [s161] 22.9 249° [s159] 23.5 257° [s167] 22.9 249° [s159] 4.0 180° [s90] 1.7 273° [p177] 4.3 201° [s111] 2.5 206° [s116] 3.1 179° [s89] 4.5 188° [s98] 2.3 195° [s105] 3.0 192° [s102] 2.8 208° [s118] 2.3 214° [s124] 20.3 257° [s167] 18.4 254° [s164] 20.5 252° [s162] 55.3 300° [p150] 41.7 35° [p55] 42.7 313° [p137] 71.7 291° [p159] 60.8 296° [p154] 42.9 312° [p138] 64.0 294° [p156] 75.0 290° [p160] 73.4 328° [p122] 73.5 328° [p122] 73.7 328° [p122] 73.8 328° [p122] 18.9 123° [s33] 90.7 303° [p147] 73.3 328° [p122] 73.6 327° [p123] 72.6 327° [p123] 2.8 160° [s70] 14.8 315° [p135] 15.0 29° [p61]
MB4: Jim 5 90° 25.9 242° [s152] 25.1 242° [s152] 27.7 244° [s154] 27.1 240° [s150] 25.9 242° [s152] 26.8 239° [s149] 25.3 244° [s154] 24.8 240° [s150] 29.0 252° [s162] 28.7 250° [s160] 29.4 257° [s167] 28.7 251° [s161] 7.8 227° [s137] 7.6 261° [s171] 9.0 234° [s144] 7.7 242° [s152] 7.2 233° [s143] 8.6 228° [s138] 7.2 241° [s151] 7.6 237° [s147] 8.0 242° [s152] 7.7 246° [s156] 26.2 257° [s167] 24.2 255° [s165] 26.3 253° [s163] 59.7 296° [p154] 37.5 29° [p61] 46.3 307° [p143] 76.7 289° [p161] 65.5 293° [p157] 46.5 307° [p143] 68.8 292° [p158] 80.0 288° [p162] 75.6 324° [p126] 75.7 324° [p126] 75.8 324° [p126] 75.9 324° [p126] 15.4 139° [s49] 94.9 300° [p150] 75.4 324° [p126] 75.8 323° [p127] 74.8 323° [p127] 6.2 230° [s140] 18.6 300° [p150] 12.0 [p83]
MB5: Ha 5 90° 25.6 245° [s155] 24.7 244° [s154] 27.4 246° [s156] 26.7 242° [s152] 25.6 245° [s155] 26.4 241° [s151] 25.0 247° [s157] 24.5 243° [s153] 28.9 255° [s165] 28.5 253° [s163] 29.4 259° [s169] 28.6 253° [s163] 7.3 236° [s146] 7.7 270° [s180] 8.6 241° [s151] 7.4 252° [s162] 6.7 242° [s152] 8.0 235° [s145] 7.0 250° [s160] 7.2 245° [s155] 7.7 251° [s161] 7.5 255° [s165] 26.2 259° [s169] 24.2 258° [s168] 26.2 256° [s166] 60.5 297° [p153] 38.5 28° [p62] 47.2 308° [p142] 77.3 289° [p161] 66.2 294° [p156] 47.4 308° [p142] 69.4 292° [p158] 80.5 288° [p162] 76.7 324° [p126] 76.8 324° [p126] 76.9 324° [p126] 77.0 324° [p126] 14.4 137° [s47] 95.7 301° [p149] 76.5 324° [p126] 76.9 324° [p126] 75.9 324° [p126] 5.7 241° [s151] 19.5 302° [p148] 13.1 [p84]
MB6: Kha 5 90° 23.8 242° [s152] 23.0 242° [s152] 25.6 244° [s154] 25.0 240° [s150] 23.8 243° [s153] 24.7 239° [s149] 23.2 244° [s154] 22.8 240° [s150] 27.0 253° [s163] 26.7 251° [s161] 27.4 258° [s168] 26.7 252° [s162] 5.8 223° [s133] 5.7 269° [s179] 6.9 232° [s142] 5.6 244° [s154] 5.1 230° [s140] 6.5 224° [s134] 5.1 241° [s151] 5.5 236° [s146] 5.9 243° [s153] 5.6 248° [s158] 24.2 258° [s168] 22.2 256° [s166] 24.3 254° [s164] 58.6 298° [p152] 39.3 31° [p59] 45.5 309° [p141] 75.3 290° [p160] 64.3 295° [p155] 45.7 309° [p141] 67.5 293° [p157] 78.6 289° [p161] 75.4 325° [p125] 75.5 325° [p125] 75.6 325° [p125] 75.7 325° [p125] 15.9 132° [s42] 93.9 301° [p149] 75.2 326° [p124] 75.6 325° [p125] 74.6 325° [p125] 4.1 226° [s136] 17.7 305° [p145] 13.4 14° [p76]
MB7: Dal 5 90° 19.6 236° [s146] 18.7 235° [s145] 21.2 239° [s149] 20.8 233° [s143] 19.5 236° [s146] 20.6 232° [s142] 18.8 238° [s148] 18.6 233° [s143] 22.3 250° [s160] 22.0 247° [s157] 22.6 256° [s166] 22.0 248° [s158] 4.3 167° [s77] 0.7 265° [s175] 4.2 187° [s97] 2.4 182° [s92] 3.4 162° [s72] 4.6 175° [s85] 2.4 170° [s80] 3.1 173° [s83] 2.6 187° [s97] 2.0 188° [s98] 19.4 255° [s165] 17.5 253° [s163] 19.6 251° [s161] 54.3 300° [p150] 42.2 36° [p54] 41.9 314° [p136] 70.8 291° [p159] 59.8 296° [p154] 42.0 313° [p137] 63.0 295° [p155] 74.0 290° [p160] 72.8 328° [p122] 72.9 328° [p122] 73.0 328° [p122] 73.1 328° [p122] 19.8 122° [s32] 89.8 303° [p147] 72.6 329° [p121] 73.0 328° [p122] 71.9 328° [p122] 3.4 145° [s55] 14.0 317° [p133] 15.4 32° [p58]
MB8: Dhal 5 90° 25.0 238° [s148] 24.1 237° [s147] 26.6 240° [s150] 26.2 236° [s146] 24.9 238° [s148] 25.9 235° [s145] 24.2 240° [s150] 23.9 235° [s145] 27.7 249° [s159] 27.5 247° [s157] 27.9 254° [s164] 27.5 247° [s157] 7.6 212° [s122] 6.1 248° [s158] 8.5 220° [s130] 6.9 227° [s137] 6.7 215° [s125] 8.3 213° [s123] 6.5 224° [s134] 7.0 221° [s131] 7.2 227° [s137] 6.8 230° [s140] 24.8 253° [s163] 22.9 251° [s161] 25.0 249° [s159] 57.6 296° [p154] 37.5 32° [p58] 44.2 307° [p143] 74.6 288° [p162] 63.4 293° [p157] 44.3 307° [p143] 66.7 291° [p159] 77.9 287° [p163] 73.6 324° [p126] 73.7 324° [p126] 73.8 324° [p126] 73.9 324° [p126] 17.4 137° [s47] 92.8 300° [p150] 73.4 325° [p125] 73.8 324° [p126] 72.8 324° [p126] 5.9 210° [s120] 16.5 299° [p151] 11.2 17° [p73]
MB9: Ra 5 90° 19.4 237° [s147] 18.5 235° [s145] 21.0 239° [s149] 20.6 234° [s144] 19.3 237° [s147] 20.4 233° [s143] 18.6 239° [s149] 18.4 233° [s143] 22.2 250° [s160] 21.9 248° [s158] 22.5 257° [s167] 21.9 249° [s159] 4.0 165° [s75] 0.8 289° [p161] 3.9 187° [s97] 2.1 181° [s91] 3.1 160° [s70] 4.3 174° [s84] 2.1 168° [s78] 2.8 171° [s81] 2.3 187° [s97] 1.7 188° [s98] 19.3 256° [s166] 17.3 254° [s164] 19.4 251° [s161] 54.5 300° [p150] 42.4 36° [p54] 42.1 314° [p136] 70.8 291° [p159] 60.0 297° [p153] 42.2 314° [p136] 63.1 295° [p155] 74.0 290° [p160] 73.0 328° [p122] 73.1 329° [p121] 73.3 329° [p121] 73.4 329° [p121] 19.7 121° [s31] 89.9 303° [p147] 72.9 329° [p121] 73.2 328° [p122] 72.2 328° [p122] 3.2 141° [s51] 14.3 318° [p132] 15.7 32° [p58]
PTS: Patrol Station 0 ° 26.3 219° [p141] 25.6 218° [p142] 27.6 222° [p138] 27.8 218° [p142] 26.2 219° [p141] 27.7 217° [p143] 25.3 220° [p140] 25.7 216° [p144] 27.3 231° [p129] 27.4 229° [p131] 26.8 236° [p124] 27.3 229° [p131] 13.6 177° [s177] 9.6 187° [p173] 13.7 184° [p176] 11.8 182° [p178] 12.6 177° [s177] 14.1 180° [s180] 11.8 180° [s180] 12.5 180° [s180] 12.0 183° [p177] 11.5 183° [p177] 23.9 233° [p127] 22.4 229° [p131] 24.6 230° [p130] 50.6 291° [p69] 34.7 45° [s45] 36.3 302° [p58] 68.3 284° [p76] 56.6 288° [p72] 36.5 302° [p58] 60.1 286° [p74] 71.7 283° [p77] 65.1 324° [p36] 65.3 324° [p36] 65.4 324° [p36] 65.5 324° [p36] 25.8 140° [s140] 85.3 297° [p63] 65.0 324° [p36] 65.4 323° [p37] 64.3 323° [p37] 12.3 173° [s173] 9.9 275° [p85] 8.7 66° [s66]
F1G: Gold Section 700 65° 2501 [M] / 0 23.3 66° [s1] 24.2 66° [s1] 21.5 64° [p1] 22.3 69° [s4] 23.3 65° [s0] 22.7 70° [s5] 23.9 64° [p1] 24.5 68° [s3] 20.9 52° [p13] 20.9 55° [p10] 21.6 46° [p19] 21.0 54° [p11] 41.8 67° [s2] 42.0 61° [p4] 40.4 66° [s1] 41.5 64° [p1] 42.2 65° [s0] 41.1 67° [s2] 42.0 64° [p1] 41.7 65° [p0] 41.2 64° [p1] 41.5 63° [p2] 24.3 50° [p15] 25.8 53° [p12] 23.6 53° [p12] 48.6 348° [p77] 82.8 49° [p16] 49.8 [p57] 54.1 328° [p97] 49.8 341° [p84] 49.7 [p57] 50.8 337° [p88] 55.8 325° [p100] 82.3 359° [p66] 82.5 359° [p66] 82.6 359° [p66] 82.7 359° [p66] 55.2 79° [s14] 78.8 331° [p94] 82.5 359° [p66] 82.2 359° [p66] 81.3 359° [p66] 43.2 66° [s1] 41.6 42° [p23] 56.7 53° [p12]
F1R: Red Section 479 54° 6501 [M] / 348 85.4 59° [s5] 86.2 59° [s5] 83.7 58° [s4] 84.3 60° [s6] 85.4 59° [s5] 84.5 60° [s6] 86.1 58° [s4] 86.5 60° [s6] 83.1 55° [s1] 83.2 56° [s2] 83.6 54° [p0] 83.2 56° [s2] 103.7 60° [s6] 104.2 58° [s4] 102.4 60° [s6] 103.6 59° [s5] 104.2 60° [s6] 103.0 61° [s7] 104.1 59° [s5] 103.7 60° [s6] 103.3 59° [s5] 103.6 59° [s5] 86.4 55° [s1] 88.0 56° [s2] 85.8 56° [s2] 91.7 27° [p27] 144.7 52° [p2] 101.9 35° [p19] 82.8 16° [p38] 88.3 23° [p31] 101.7 35° [p19] 86.5 21° [p33] 81.5 14° [p40] 126.7 23° [p31] 126.8 23° [p31] 126.9 23° [p31] 127.1 23° [p31] 115.3 67° [s13] 103.5 [p47] 127.1 23° [p31] 126.4 23° [p31] 125.8 23° [p31] 105.2 60° [s6] 102.9 51° [p3] 118.9 55° [s1]