nameOGYAYEMZNLBBFMFHKHHCXDPTUQWNQARAQCEXSKQCPAHILTRKCBLMWRJOFIDJAEAPZMUHEIMKYYZEWXDVODZHGCFOFUGGMRCXVSVJSDMTLMESDNXMTS
speed5555555555121212121212121212121212121212121405555555555650
course314°314°314°314°314°314°314°314°314°314°97°264°265°84°264°270°84°89°97°264°79°84°264°270°264°86°324°90°90°90°90°90°90°90°90°90°90°81°
namespeedcoursealt/depth2001 [M] / 0101 [L] / 258
ALC: Alcantara 0 45° 35.2 299° [p106] 38.8 303° [p102] 36.5 298° [p107] 37.0 301° [p104] 35.6 300° [p105] 35.5 298° [p107] 36.6 301° [p104] 36.3 300° [p105] 37.1 300° [p105] 37.4 301° [p104] 152.9 286° [p119] 93.0 301° [p104] 55.0 352° [p53] 78.2 310° [p95] 109.0 295° [p110] 155.0 286° [p119] 96.2 300° [p105] 228.3 281° [p124] 139.3 287° [p118] 80.3 308° [p97] 167.2 60° [s15] 114.3 294° [p111] 101.6 298° [p107] 175.8 284° [p121] 112.1 294° [p111] 64.9 27° [p18] 74.1 322° [p83] 32.9 313° [p92] 37.4 312° [p93] 34.6 306° [p99] 36.3 305° [p100] 32.6 312° [p93] 31.6 311° [p94] 33.2 309° [p96] 37.2 304° [p101] 34.7 312° [p93] 37.0 304° [p101] 67.6 262° [p143]
ALM: Almudaina 0 45° 35.3 299° [p106] 38.9 303° [p102] 36.6 298° [p107] 37.1 301° [p104] 35.7 300° [p105] 35.6 298° [p107] 36.7 301° [p104] 36.3 300° [p105] 37.2 300° [p105] 37.4 301° [p104] 152.9 286° [p119] 93.1 301° [p104] 55.0 352° [p53] 78.3 310° [p95] 109.1 295° [p110] 155.0 286° [p119] 96.3 300° [p105] 228.3 281° [p124] 139.3 287° [p118] 80.4 308° [p97] 167.1 60° [s15] 114.4 294° [p111] 101.6 298° [p107] 175.9 284° [p121] 112.2 294° [p111] 65.0 27° [p18] 74.1 322° [p83] 32.9 313° [p92] 37.5 312° [p93] 34.7 306° [p99] 36.3 305° [p100] 32.6 312° [p93] 31.7 311° [p94] 33.3 309° [p96] 37.2 304° [p101] 34.7 312° [p93] 37.1 304° [p101] 67.7 262° [p143]
ALB: Alboran 0 45° 35.4 299° [p106] 38.9 303° [p102] 36.7 298° [p107] 37.2 301° [p104] 35.8 300° [p105] 35.7 298° [p107] 36.7 301° [p104] 36.4 300° [p105] 37.3 300° [p105] 37.5 301° [p104] 153.0 286° [p119] 93.2 301° [p104] 55.1 352° [p53] 78.4 310° [p95] 109.2 295° [p110] 155.1 286° [p119] 96.4 300° [p105] 228.4 281° [p124] 139.4 287° [p118] 80.5 308° [p97] 167.1 60° [s15] 114.5 294° [p111] 101.7 298° [p107] 175.9 284° [p121] 112.3 294° [p111] 65.0 27° [p18] 74.2 322° [p83] 33.0 313° [p92] 37.6 312° [p93] 34.8 306° [p99] 36.4 305° [p100] 32.7 312° [p93] 31.8 311° [p94] 33.4 309° [p96] 37.3 304° [p101] 34.8 312° [p93] 37.2 304° [p101] 67.7 262° [p143]
MIL: Millennium 0 45° 35.5 299° [p106] 39.0 303° [p102] 36.8 298° [p107] 37.3 301° [p104] 35.9 300° [p105] 35.8 298° [p107] 36.8 301° [p104] 36.5 300° [p105] 37.4 300° [p105] 37.6 301° [p104] 153.1 286° [p119] 93.3 301° [p104] 55.2 352° [p53] 78.5 310° [p95] 109.3 295° [p110] 155.2 286° [p119] 96.5 300° [p105] 228.5 281° [p124] 139.5 287° [p118] 80.6 308° [p97] 167.1 60° [s15] 114.6 294° [p111] 101.8 298° [p107] 176.0 284° [p121] 112.4 294° [p111] 65.0 27° [p18] 74.3 321° [p84] 33.1 313° [p92] 37.7 312° [p93] 34.9 307° [p98] 36.5 305° [p100] 32.8 312° [p93] 31.9 311° [p94] 33.5 309° [p96] 37.4 304° [p101] 34.9 312° [p93] 37.3 304° [p101] 67.8 262° [p143]
JJS: Juan J. Sister 17 90° 75.3 150° [s60] 70.9 150° [s60] 74.6 151° [s61] 73.3 150° [s60] 74.5 150° [s60] 75.4 151° [s61] 73.5 150° [s60] 74.0 150° [s60] 73.3 150° [s60] 72.8 150° [s60] 89.5 242° [s152] 36.7 199° [s109] 66.3 115° [s25] 33.7 167° [s77] 47.8 220° [s130] 91.4 243° [s153] 38.5 204° [s114] 161.1 256° [s166] 78.7 236° [s146] 33.5 172° [s82] 212.6 89° [p1] 52.4 225° [s135] 42.0 212° [s122] 110.6 248° [s158] 50.4 223° [s133] 100.5 104° [s14] 32.8 139° [s49] 74.4 144° [s54] 70.0 145° [s55] 73.8 147° [s57] 72.7 148° [s58] 74.8 144° [s54] 75.9 144° [s54] 74.6 145° [s55] 72.1 149° [s59] 72.8 144° [s54] 72.3 149° [s59] 92.6 179° [s89]
CDM: Cuidad de Malaga 17 90° 75.4 150° [s60] 71.0 150° [s60] 74.8 151° [s61] 73.4 150° [s60] 74.6 150° [s60] 75.6 151° [s61] 73.6 150° [s60] 74.2 150° [s60] 73.4 151° [s61] 73.0 150° [s60] 89.6 242° [s152] 36.9 199° [s109] 66.3 115° [s25] 33.8 167° [s77] 48.0 220° [s130] 91.5 243° [s153] 38.6 204° [s114] 161.1 255° [s165] 78.9 236° [s146] 33.7 172° [s82] 212.5 89° [p1] 52.5 224° [s134] 42.2 211° [s121] 110.7 248° [s158] 50.6 223° [s133] 100.5 104° [s14] 32.9 139° [s49] 74.5 144° [s54] 70.1 145° [s55] 73.9 147° [s57] 72.8 148° [s58] 74.9 144° [s54] 76.0 144° [s54] 74.7 146° [s56] 72.2 149° [s59] 72.9 145° [s55] 72.4 149° [s59] 92.7 179° [s89]
GAL: Galicia 17 90° 75.6 150° [s60] 71.2 150° [s60] 74.9 151° [s61] 73.5 150° [s60] 74.8 150° [s60] 75.7 151° [s61] 73.7 150° [s60] 74.3 150° [s60] 73.6 151° [s61] 73.1 150° [s60] 89.7 242° [s152] 37.0 198° [s108] 66.4 115° [s25] 34.0 167° [s77] 48.1 220° [s130] 91.5 243° [s153] 38.7 204° [s114] 161.1 255° [s165] 78.9 236° [s146] 33.8 172° [s82] 212.5 89° [p1] 52.6 224° [s134] 42.3 211° [s121] 110.7 248° [s158] 50.7 223° [s133] 100.5 104° [s14] 33.0 139° [s49] 74.7 144° [s54] 70.3 145° [s55] 74.0 147° [s57] 72.9 148° [s58] 75.0 144° [s54] 76.1 144° [s54] 74.9 146° [s56] 72.3 149° [s59] 73.0 145° [s55] 72.6 149° [s59] 92.9 179° [s89]
H81: H81 100 100° 100 [NoE] / 0 41.1 187° [s87] 37.3 190° [s90] 41.3 189° [s89] 39.5 189° [s89] 40.1 187° [s87] 41.6 188° [s88] 39.4 188° [s88] 40.0 188° [s88] 39.7 189° [s89] 39.1 189° [s89] 122.4 262° [s162] 54.8 260° [s160] 18.4 100° [s0] 35.5 257° [s157] 73.8 261° [s161] 124.6 263° [s163] 58.7 260° [s160] 198.7 266° [s166] 109.3 260° [s160] 38.5 258° [s158] 172.6 81° [p19] 79.9 261° [s161] 65.1 261° [s161] 145.7 264° [s164] 77.4 261° [s161] 55.5 90° [p10] 20.5 270° [s170] 35.5 178° [s78] 32.6 183° [s83] 37.2 183° [s83] 37.3 186° [s86] 35.9 177° [s77] 37.1 177° [s77] 36.9 180° [s80] 37.3 188° [s88] 34.7 180° [s80] 37.6 188° [s88] 79.1 211° [s111]
H82: H82 100 150° 100 [NoE] / 0 62.6 114° [p36] 59.4 111° [p39] 61.2 115° [p35] 60.9 113° [p37] 62.2 113° [p37] 62.2 115° [p35] 61.3 113° [p37] 61.6 114° [p36] 60.7 113° [p37] 60.6 113° [p37] 59.6 267° [s117] 9.1 59° [p91] 80.6 81° [p69] 27.9 76° [p74] 11.5 283° [s133] 61.7 267° [s117] 5.8 43° [p107] 136.4 269° [s119] 46.1 264° [s114] 24.9 75° [p75] 235.9 79° [p71] 17.4 277° [s127] 4.3 325° [s175] 83.1 268° [s118] 14.9 279° [s129] 118.1 82° [p68] 43.7 70° [p80] 66.8 108° [p42] 62.6 106° [p44] 63.9 110° [p40] 62.1 111° [p39] 67.0 108° [p42] 67.6 109° [p41] 65.7 109° [p41] 61.1 111° [p39] 64.9 108° [p42] 61.2 111° [p39] 57.2 158° [s8]
H83: H83 100 161° 100 [NoE] / 0 33.9 122° [p39] 30.4 117° [p44] 32.6 123° [p38] 32.1 120° [p41] 33.4 120° [p41] 33.6 123° [p38] 32.5 119° [p42] 32.8 120° [p41] 32.0 120° [p41] 31.7 119° [p42] 87.8 274° [s113] 24.0 303° [s142] 55.5 69° [p92] 14.9 357° [p164] 40.7 286° [s125] 89.9 274° [s113] 27.2 298° [s137] 164.6 273° [s112] 74.1 273° [s112] 15.0 345° [p176] 210.2 76° [p85] 46.4 283° [s122] 32.7 291° [s130] 111.3 273° [s112] 44.1 284° [s123] 92.2 75° [p86] 26.5 30° [p131] 37.6 109° [p52] 33.4 106° [p55] 34.8 114° [p47] 33.0 115° [p46] 37.8 110° [p51] 38.4 111° [p50] 36.5 112° [p49] 32.1 116° [p45] 35.7 109° [p52] 32.2 116° [p45] 45.4 189° [s28]
H84: H84 100 121° 100 [NoE] / 0 29.4 138° [s17] 25.2 135° [s14] 28.5 141° [s20] 27.4 138° [s17] 28.7 137° [s16] 29.4 140° [s19] 27.7 137° [s16] 28.2 138° [s17] 27.4 138° [s17] 27.0 137° [s16] 96.9 271° [s150] 30.8 287° [s166] 45.3 70° [p51] 14.7 316° [p165] 49.0 278° [s157] 99.0 271° [s150] 34.4 284° [s163] 173.8 271° [s150] 83.3 270° [s149] 16.7 308° [p173] 200.2 77° [p44] 54.9 277° [s156] 40.5 281° [s160] 120.4 271° [s150] 52.4 277° [s156] 82.1 76° [p45] 19.2 12° [p109] 31.0 123° [s2] 26.5 121° [s0] 29.0 129° [s8] 27.5 132° [s11] 31.3 123° [s2] 32.1 125° [s4] 30.4 127° [s6] 26.7 133° [s12] 29.2 123° [s2] 26.9 134° [s13] 51.7 198° [s77]
CAS: Castilla 17 90° 75.7 150° [s60] 71.3 150° [s60] 75.0 151° [s61] 73.6 150° [s60] 74.9 150° [s60] 75.8 151° [s61] 73.8 150° [s60] 74.4 150° [s60] 73.7 151° [s61] 73.2 150° [s60] 89.7 242° [s152] 37.1 198° [s108] 66.4 115° [s25] 34.1 167° [s77] 48.1 220° [s130] 91.6 243° [s153] 38.9 204° [s114] 161.2 255° [s165] 79.0 236° [s146] 33.9 172° [s82] 212.6 89° [p1] 52.7 224° [s134] 42.4 211° [s121] 110.7 248° [s158] 50.7 222° [s132] 100.6 104° [s14] 33.1 139° [s49] 74.8 144° [s54] 70.4 145° [s55] 74.1 147° [s57] 73.0 148° [s58] 75.1 144° [s54] 76.2 144° [s54] 75.0 146° [s56] 72.4 149° [s59] 73.2 145° [s55] 72.7 149° [s59] 93.0 179° [s89]
IDA: Isla de Alboran 0 ° 33.6 229° [p131] 32.4 236° [p124] 34.7 231° [p129] 33.3 232° [p128] 32.9 230° [p130] 34.3 229° [p131] 32.9 232° [p128] 33.3 231° [p129] 33.6 233° [p127] 33.2 233° [p127] 141.5 271° [p89] 74.6 277° [p83] 15.6 353° [p7] 55.8 281° [p79] 93.4 275° [p85] 143.7 271° [p89] 78.5 276° [p84] 218.4 271° [p89] 127.9 270° [p90] 58.7 280° [p80] 156.9 74° [s74] 99.4 274° [p86] 84.8 276° [p84] 165.0 271° [p89] 96.9 274° [p86] 40.0 62° [s62] 44.8 295° [p65] 25.1 228° [p132] 26.1 238° [p122] 29.0 230° [p130] 30.5 233° [p127] 25.3 227° [p133] 25.9 225° [p135] 27.3 228° [p132] 31.2 234° [p126] 25.9 232° [p128] 31.4 234° [p126] 78.4 232° [p128]
MOR: MorĂ³n 0 ° 138.7 133° [s133] 134.6 133° [s133] 137.6 134° [s134] 136.7 133° [s133] 138.0 133° [s133] 138.6 134° [s134] 137.0 133° [s133] 137.5 133° [s133] 136.6 133° [s133] 136.3 133° [s133] 74.9 192° [p168] 83.0 142° [s142] 135.8 115° [s115] 94.6 132° [s132] 74.7 154° [s154] 75.3 194° [p166] 81.0 144° [s144] 117.7 232° [p128] 74.9 182° [p178] 92.7 133° [s133] 276.2 95° [s95] 73.0 159° [s159] 78.1 148° [s148] 82.8 208° [p152] 73.6 157° [s157] 169.0 108° [s108] 100.7 123° [s123] 139.9 130° [s130] 135.4 130° [s130] 138.3 131° [s131] 136.9 132° [s132] 140.2 130° [s130] 141.2 130° [s130] 139.6 131° [s131] 136.1 132° [s132] 138.2 130° [s130] 136.2 132° [s132] 139.1 152° [s152]
F8A: F8A 490 304° 15240 [VH] / 0 24.9 218° [p86] 23.0 227° [p77] 25.8 220° [p84] 24.2 222° [p82] 24.1 219° [p85] 25.6 218° [p86] 23.8 221° [p83] 24.4 220° [p84] 24.5 222° [p82] 24.0 223° [p81] 131.5 272° [p32] 65.0 280° [p24] 19.5 24° [s80] 46.5 286° [p18] 83.5 277° [p27] 133.6 272° [p32] 68.7 279° [p25] 208.4 272° [p32] 117.8 271° [p33] 49.3 285° [p19] 167.3 74° [s130] 89.5 276° [p28] 75.0 278° [p26] 155.0 272° [p32] 87.0 276° [p28] 50.1 65° [s121] 37.2 305° [s1] 16.8 211° [p93] 16.6 226° [p78] 20.2 217° [p87] 21.4 221° [p83] 17.0 210° [p94] 18.0 207° [p97] 18.9 213° [p91] 22.0 224° [p80] 17.0 217° [p87] 22.2 223° [p81] 69.2 228° [p76]
F8B: F8B 360 130° 7501 [H] / 0 57.3 70° [p60] 57.2 66° [p64] 55.9 70° [p60] 56.9 68° [p62] 57.7 69° [p61] 56.6 71° [p59] 57.4 68° [p62] 57.1 69° [p61] 56.6 68° [p62] 56.9 68° [p62] 75.5 304° [s174] 49.9 [p125] 95.6 53° [p77] 57.0 25° [p105] 49.8 343° [p147] 77.4 303° [s173] 49.3 [p129] 146.2 287° [s157] 63.5 310° [s180] 55.5 22° [p108] 245.2 69° [p61] 51.2 337° [p153] 48.9 354° [p136] 96.1 296° [s166] 50.6 339° [p151] 129.3 62° [p68] 71.0 32° [p98] 65.3 68° [p62] 63.4 64° [p66] 61.3 68° [p62] 59.5 67° [p63] 65.3 68° [p62] 65.1 69° [p61] 63.3 69° [p61] 58.7 67° [p63] 64.1 67° [p63] 58.5 67° [p63] 20.0 114° [p16]
F8C: F8C 360 131° 7501 [H] / 0 57.6 71° [p60] 57.5 66° [p65] 56.2 70° [p61] 57.2 69° [p62] 58.0 70° [p61] 56.9 71° [p60] 57.7 69° [p62] 57.4 70° [p61] 56.9 69° [p62] 57.2 68° [p63] 74.9 304° [s173] 49.6 [p125] 95.7 54° [p77] 56.9 25° [p106] 49.3 344° [p147] 76.8 303° [s172] 49.0 [p129] 145.6 287° [s156] 63.0 310° [s179] 55.3 23° [p108] 245.5 69° [p62] 50.8 337° [p154] 48.5 354° [p137] 95.6 296° [s165] 50.1 340° [p151] 129.5 62° [p69] 70.9 33° [p98] 65.6 68° [p63] 63.6 65° [p66] 61.6 69° [p62] 59.8 68° [p63] 65.6 69° [p62] 65.4 70° [p61] 63.6 69° [p62] 58.9 67° [p64] 64.4 67° [p64] 58.8 68° [p63] 20.6 114° [p17]
F8E: F8E 720 123° 7501 [H] / 0 29.0 132° [s9] 25.0 128° [s5] 27.9 134° [s11] 27.0 131° [s8] 28.4 130° [s7] 28.9 133° [s10] 27.4 130° [s7] 27.8 131° [s8] 27.0 131° [s8] 26.7 130° [s7] 95.0 273° [s150] 29.7 292° [s169] 48.1 68° [p55] 15.6 328° [p155] 47.4 282° [s159] 97.1 273° [s150] 33.2 289° [s166] 171.9 272° [s149] 81.3 272° [s149] 17.0 319° [p164] 202.7 76° [p47] 53.3 280° [s157] 39.1 285° [s162] 118.5 272° [s149] 50.9 280° [s157] 84.7 75° [p48] 22.2 15° [p108] 31.5 117° [p6] 27.1 114° [p9] 29.1 123° [p0] 27.5 125° [s2] 31.7 117° [p6] 32.5 119° [p4] 30.7 120° [p3] 26.6 126° [s3] 29.6 117° [p6] 26.8 127° [s4] 48.6 197° [s74]
EFA: EFA 402 138° 7501 [H] / 0 51.7 132° [p6] 47.7 130° [p8] 50.7 133° [p5] 49.8 131° [p7] 51.1 131° [p7] 51.6 133° [p5] 50.1 131° [p7] 50.5 131° [p7] 49.7 131° [p7] 49.4 131° [p7] 78.7 262° [s124] 11.3 250° [s112] 61.5 87° [p51] 8.9 103° [p35] 30.1 259° [s121] 80.8 262° [s124] 15.1 253° [s115] 155.1 267° [s129] 65.6 259° [s121] 6.2 112° [p26] 216.3 81° [p57] 36.2 260° [s122] 21.4 257° [s119] 102.0 264° [s126] 33.7 259° [s121] 99.0 86° [p52] 23.6 75° [p63] 53.7 123° [p15] 49.2 122° [p16] 51.7 127° [p11] 50.1 128° [p10] 54.0 123° [p15] 54.9 124° [p14] 53.1 125° [p13] 49.3 129° [p9] 51.9 123° [p15] 49.4 129° [p9] 61.7 177° [s39]
F8G: F8G 360 138° 7501 [H] / 0 55.5 132° [p6] 51.5 130° [p8] 54.5 133° [p5] 53.6 131° [p7] 54.9 131° [p7] 55.4 133° [p5] 53.9 131° [p7] 54.3 131° [p7] 53.5 131° [p7] 53.2 131° [p7] 76.3 260° [s122] 10.1 230° [s92] 64.2 89° [p49] 12.4 111° [p27] 28.0 253° [s115] 78.4 260° [s122] 13.5 240° [s102] 152.4 265° [s127] 63.4 256° [s118] 9.9 119° [p19] 218.8 82° [p56] 34.0 255° [s117] 19.5 247° [s109] 99.4 262° [s124] 31.5 254° [s116] 101.7 87° [p51] 25.8 82° [p56] 57.5 123° [p15] 53.0 123° [p15] 55.5 127° [p11] 53.9 128° [p10] 57.8 124° [p14] 58.6 124° [p14] 56.9 126° [p12] 53.1 129° [p9] 55.7 124° [p14] 53.2 129° [p9] 64.5 175° [s37]
DJB: Almirante Don Juan De Borbon 0 32.2 289° [p76] 35.3 295° [p70] 33.6 288° [p77] 33.8 291° [p74] 32.5 291° [p74] 32.6 288° [p77] 33.3 292° [p73] 33.1 291° [p74] 34.0 291° [p74] 34.1 292° [p73] 150.8 284° [p81] 89.5 298° [p67] 48.5 352° [p13] 73.9 306° [p59] 106.0 292° [p73] 153.0 283° [p82] 92.8 297° [p68] 226.7 280° [p85] 137.1 284° [p81] 76.2 304° [p61] 164.4 62° [s57] 111.5 291° [p74] 98.3 295° [p70] 174.0 282° [p83] 109.2 291° [p74] 59.5 31° [s26] 68.8 318° [p47] 28.5 303° [p62] 33.0 305° [p60] 30.9 297° [p68] 32.6 296° [p69] 28.3 303° [p62] 27.4 301° [p64] 29.3 299° [p66] 33.6 295° [p70] 30.4 303° [p62] 33.5 295° [p70] 68.5 256° [p109]
CAN: Canarias 0 45° 35.3 299° [p106] 38.9 303° [p102] 36.6 298° [p107] 37.1 301° [p104] 35.7 301° [p104] 35.6 298° [p107] 36.7 301° [p104] 36.4 300° [p105] 37.2 300° [p105] 37.4 301° [p104] 152.9 286° [p119] 93.1 301° [p104] 55.1 352° [p53] 78.4 310° [p95] 109.1 295° [p110] 155.0 286° [p119] 96.3 300° [p105] 228.3 281° [p124] 139.3 287° [p118] 80.5 308° [p97] 167.3 60° [s15] 114.4 294° [p111] 101.6 298° [p107] 175.9 284° [p121] 112.2 295° [p110] 65.1 27° [p18] 74.2 322° [p83] 33.0 313° [p92] 37.5 313° [p92] 34.8 307° [p98] 36.4 305° [p100] 32.7 313° [p92] 31.7 311° [p94] 33.4 309° [p96] 37.3 304° [p101] 34.8 312° [p93] 37.1 304° [p101] 67.6 262° [p143]
VEN: Vencedora 0 315° 31.3 288° [p27] 34.4 294° [p21] 32.7 287° [p28] 32.9 291° [p24] 31.6 290° [p25] 31.7 287° [p28] 32.4 291° [p24] 32.2 290° [p25] 33.1 290° [p25] 33.2 291° [p24] 150.0 283° [p32] 88.5 298° [p17] 47.6 352° [s37] 72.9 306° [p9] 105.1 292° [p23] 152.1 283° [p32] 91.9 296° [p19] 225.9 280° [p35] 136.3 284° [p31] 75.2 304° [p11] 164.6 63° [s108] 110.6 291° [p24] 97.4 294° [p21] 173.1 282° [p33] 108.3 291° [p24] 59.2 32° [s77] 67.8 318° [s3] 27.6 303° [p12] 32.1 304° [p11] 29.9 296° [p19] 31.7 295° [p20] 27.3 302° [p13] 26.5 301° [p14] 28.3 299° [p16] 32.7 294° [p21] 29.4 303° [p12] 32.6 294° [p21] 68.0 256° [p59]
ADB: Alvaro de Bazan 17 90° 75.2 151° [s61] 70.8 150° [s60] 74.5 152° [s62] 73.2 151° [s61] 74.4 150° [s60] 75.3 151° [s61] 73.4 150° [s60] 74.0 151° [s61] 73.2 151° [s61] 72.7 151° [s61] 90.1 242° [s152] 37.1 199° [s109] 65.8 115° [s25] 33.8 168° [s78] 48.4 220° [s130] 92.0 243° [s153] 38.9 205° [s115] 161.7 256° [s166] 79.3 236° [s146] 33.7 173° [s83] 212.0 89° [p1] 52.9 225° [s135] 42.5 212° [s122] 111.2 248° [s158] 51.0 223° [s133] 100.0 104° [s14] 32.6 140° [s50] 74.3 144° [s54] 69.9 145° [s55] 73.6 147° [s57] 72.6 149° [s59] 74.6 144° [s54] 75.7 145° [s55] 74.5 146° [s56] 71.9 149° [s59] 72.7 145° [s55] 72.2 149° [s59] 92.8 179° [s89]
NAV: Navarra 17 90° 75.5 150° [s60] 71.1 149° [s59] 74.8 151° [s61] 73.4 150° [s60] 74.7 149° [s59] 75.6 150° [s60] 73.7 150° [s60] 74.2 150° [s60] 73.5 150° [s60] 73.0 150° [s60] 89.1 242° [s152] 36.5 198° [s108] 66.7 114° [s24] 33.7 166° [s76] 47.4 220° [s130] 90.9 243° [s153] 38.2 203° [s113] 160.6 256° [s166] 78.3 236° [s146] 33.5 171° [s81] 213.1 89° [p1] 52.0 224° [s134] 41.7 211° [s121] 110.1 248° [s158] 50.0 222° [s132] 100.9 104° [s14] 33.0 138° [s48] 74.7 143° [s53] 70.2 144° [s54] 74.0 146° [s56] 72.9 148° [s58] 75.0 144° [s54] 76.1 144° [s54] 74.8 145° [s55] 72.2 148° [s58] 73.0 144° [s54] 72.5 149° [s59] 92.5 179° [s89]
CAZ: Cazadora 17 90° 74.5 150° [s60] 70.1 149° [s59] 73.8 151° [s61] 72.4 150° [s60] 73.7 149° [s59] 74.6 150° [s60] 72.6 150° [s60] 73.2 150° [s60] 72.4 150° [s60] 72.0 150° [s60] 89.1 243° [s153] 35.8 199° [s109] 65.9 114° [s24] 32.7 167° [s77] 47.1 221° [s131] 90.9 243° [s153] 37.6 205° [s115] 160.8 256° [s166] 78.2 237° [s147] 32.6 172° [s82] 212.6 89° [p1] 51.7 225° [s135] 41.2 212° [s122] 110.2 249° [s159] 49.7 224° [s134] 100.2 103° [s13] 32.0 138° [s48] 73.6 143° [s53] 69.2 144° [s54] 72.9 146° [s56] 71.8 148° [s58] 74.0 143° [s53] 75.1 144° [s54] 73.8 145° [s55] 71.2 148° [s58] 72.0 144° [s54] 71.5 148° [s58] 91.6 179° [s89]
TRA: TRA 402 135° 16765 [VH] / 633 48.6 [p132] 52.6 [p134] 48.5 [p134] 50.3 [p134] 49.5 [p132] 48.1 [p133] 50.3 [p133] 49.7 [p133] 50.1 [p134] 50.7 [p134] 135.3 303° [s168] 92.1 330° [p165] 89.7 16° [p119] 85.8 341° [p154] 101.7 320° [p175] 137.2 302° [s167] 93.9 327° [p168] 205.2 291° [s156] 122.9 305° [s170] 86.4 339° [p156] 212.0 57° [p78] 105.3 317° [p178] 97.0 324° [p171] 156.0 298° [s163] 103.8 318° [p177] 109.3 35° [p100] 90.3 352° [p143] 54.5 [p126] 57.0 [p130] 52.4 [p129] 52.3 [p131] 54.2 [p126] 53.1 10° [p125] 52.9 [p127] 52.3 [p133] 55.1 [p128] 52.0 [p133] 40.0 303° [s168]
TRB: TRB 402 296° 16765 [VH] / 634 28.6 [s65] 32.7 358° [s62] 28.5 358° [s62] 30.3 359° [s63] 29.5 [s65] 28.1 360° [s64] 30.4 360° [s64] 29.7 360° [s64] 30.2 358° [s62] 30.7 358° [s62] 127.3 294° [p2] 76.7 321° [s25] 70.2 20° [s84] 67.9 335° [s39] 88.8 311° [s15] 129.4 294° [p2] 79.0 318° [s22] 200.5 286° [p10] 114.2 296° [s0] 68.9 332° [s36] 200.3 62° [s126] 93.1 308° [s12] 82.9 315° [s19] 149.4 291° [p5] 91.3 309° [s13] 92.5 41° [s105] 71.0 348° [s52] 34.6 12° [s76] 37.0 [s70] 32.3 [s70] 32.2 [s67] 34.3 12° [s76] 33.1 13° [s77] 32.9 [s73] 32.3 [s65] 35.0 [s73] 32.0 [s65] 35.6 273° [p23]
TRC: TRC 402 244° 16765 [VH] / 0 32.3 258° [s14] 33.3 265° [s21] 33.7 258° [s14] 32.9 261° [s17] 32.0 259° [s15] 32.9 257° [s13] 32.5 261° [s17] 32.6 260° [s16] 33.2 261° [s17] 33.1 262° [s18] 148.7 277° [s33] 83.8 287° [s43] 31.5 345° [s101] 66.2 293° [s49] 101.7 283° [s39] 150.9 277° [s33] 87.4 286° [s42] 225.5 275° [s31] 135.0 277° [s33] 68.8 292° [s48] 156.1 68° [p176] 107.6 282° [s38] 93.5 285° [s41] 172.2 276° [s32] 105.2 282° [s38] 44.6 41° [s157] 57.8 306° [s62] 24.9 266° [s22] 28.3 273° [s29] 28.7 263° [s19] 30.7 264° [s20] 24.8 265° [s21] 24.7 262° [s18] 26.7 263° [s19] 31.6 264° [s20] 26.5 268° [s24] 31.7 264° [s20] 75.5 244° [p0]
TCA: TCA 402 222° 16765 [VH] / 0 33.5 202° [p20] 30.5 208° [p14] 34.1 205° [p17] 32.3 205° [p17] 32.6 203° [p19] 34.2 203° [p19] 32.1 205° [p17] 32.7 204° [p18] 32.6 206° [p16] 32.1 206° [p16] 129.2 267° [s45] 61.6 270° [s48] 12.3 58° [p164] 42.3 273° [s51] 80.6 269° [s47] 131.3 267° [s45] 65.5 270° [s48] 205.9 269° [s47] 115.7 266° [s44] 45.3 272° [s50] 166.8 78° [p144] 86.7 269° [s47] 71.9 269° [s47] 152.6 268° [s46] 84.2 269° [s47] 48.8 78° [p144] 29.9 289° [s67] 26.4 194° [p28] 24.7 203° [p19] 29.1 200° [p22] 29.8 203° [p19] 26.7 193° [p29] 27.9 192° [p30] 28.2 196° [p26] 30.0 205° [p17] 26.1 198° [p24] 30.3 205° [p17] 75.6 220° [p2]
P3M: P3M 340 180° 8600 [H] / 0 36.0 192° [s12] 32.5 197° [s17] 36.4 195° [s15] 34.6 195° [s15] 35.1 193° [s13] 36.6 193° [s13] 34.4 194° [s14] 35.1 194° [s14] 34.8 195° [s15] 34.3 195° [s15] 124.4 265° [s85] 56.7 266° [s86] 15.6 81° [p99] 37.3 266° [s86] 75.8 266° [s86] 126.6 265° [s85] 60.6 266° [s86] 201.0 268° [s88] 111.1 263° [s83] 40.3 266° [s86] 170.9 79° [p101] 81.9 265° [s85] 67.0 266° [s86] 147.8 266° [s86] 79.4 266° [s86] 53.1 84° [p96] 23.8 284° [s104] 30.0 182° [s2] 27.3 190° [s10] 32.0 189° [s9] 32.3 192° [s12] 30.3 182° [s2] 31.5 181° [s1] 31.5 185° [s5] 32.4 194° [s14] 29.3 185° [s5] 32.7 194° [s14] 75.9 215° [s35]
SIS: Sidi Slimane 0 ° 147.1 56° [s56] 147.9 55° [s55] 145.8 56° [s56] 147.2 55° [s55] 147.7 56° [s56] 146.3 56° [s56] 147.6 56° [s56] 147.2 56° [s56] 146.8 55° [s55] 147.2 55° [s55] 103.3 [s3] 133.0 33° [s33] 187.7 50° [s50] 146.3 39° [s39] 121.7 26° [s26] 103.3 [s2] 130.6 32° [s32] 125.8 325° [p35] 103.3 11° [s11] 144.1 38° [s38] 333.4 63° [s63] 118.5 24° [s24] 126.7 29° [s29] 105.0 350° [p10] 119.9 25° [s25] 220.1 56° [s56] 161.6 41° [s41] 155.5 56° [s56] 154.3 54° [s54] 151.5 56° [s56] 149.9 55° [s55] 155.4 56° [s56] 155.0 56° [s56] 153.3 56° [s56] 149.1 55° [s55] 154.5 55° [s55] 148.9 55° [s55] 102.4 58° [s58]
KEN: Kenitra 0 ° 168.3 62° [s62] 168.6 61° [s61] 167.0 62° [s62] 168.2 62° [s62] 168.8 62° [s62] 167.6 62° [s62] 168.6 62° [s62] 168.3 62° [s62] 167.9 62° [s62] 168.2 61° [s61] 104.1 18° [s18] 146.5 43° [s43] 206.9 56° [s56] 161.8 47° [s47] 132.6 37° [s37] 103.6 17° [s17] 143.6 42° [s42] 108.8 336° [p24] 107.8 25° [s25] 159.3 46° [s46] 355.9 65° [s65] 128.4 35° [s35] 138.8 40° [s40] 99.6 [s5] 130.1 36° [s36] 240.9 60° [s60] 177.7 48° [s48] 176.6 62° [s62] 174.9 60° [s60] 172.6 62° [s62] 170.8 61° [s61] 176.5 62° [s62] 176.2 62° [s62] 174.5 62° [s62] 170.0 61° [s61] 175.5 61° [s61] 169.8 61° [s61] 124.5 66° [s66]
BAS: Bassitine 0 ° 140.3 43° [s43] 142.1 42° [s42] 139.2 43° [s43] 140.8 42° [s42] 141.0 43° [s43] 139.5 43° [s43] 141.2 43° [s43] 140.7 43° [s43] 140.5 42° [s42] 141.0 42° [s42] 125.9 351° [p9] 140.2 19° [s19] 183.6 40° [s40] 149.7 26° [s26] 133.0 12° [s12] 126.4 350° [p10] 138.5 18° [s18] 158.6 322° [p38] 122.8 357° [p3] 148.0 25° [s25] 320.7 57° [s57] 131.2 [s9] 136.0 15° [s15] 132.2 340° [p20] 131.9 11° [s11] 212.4 47° [s47] 163.5 29° [s29] 148.7 44° [s44] 148.4 42° [s42] 144.9 43° [s43] 143.6 42° [s42] 148.5 44° [s44] 147.8 44° [s44] 146.5 44° [s44] 143.0 42° [s42] 148.1 43° [s43] 142.8 42° [s42] 96.2 39° [s39]
NOU: Nouasseur 0 ° 239.6 55° [s55] 240.3 54° [s54] 238.3 55° [s55] 239.6 55° [s55] 240.1 55° [s55] 238.8 55° [s55] 240.0 55° [s55] 239.7 55° [s55] 239.3 55° [s55] 239.7 55° [s55] 174.9 27° [s27] 221.0 42° [s42] 279.8 51° [s51] 236.1 45° [s45] 206.9 38° [s38] 174.0 27° [s27] 218.1 41° [s41] 154.7 [s1] 180.4 31° [s31] 233.7 44° [s44] 425.4 60° [s60] 202.6 37° [s37] 213.3 40° [s40] 165.4 20° [s20] 204.4 38° [s38] 312.6 55° [s55] 251.9 46° [s46] 248.0 55° [s55] 246.7 54° [s54] 244.0 55° [s55] 242.4 55° [s55] 247.9 55° [s55] 247.4 56° [s56] 245.8 55° [s55] 241.6 55° [s55] 247.0 55° [s55] 241.4 55° [s55] 194.8 56° [s56]
H2C: H2C 100 122° 100 [NoE] / 0 56.9 131° [s9] 52.9 129° [s7] 55.8 132° [s10] 54.9 130° [s8] 56.3 130° [s8] 56.8 131° [s9] 55.3 130° [s8] 55.7 130° [s8] 54.9 130° [s8] 54.5 130° [s8] 74.6 259° [s137] 8.9 222° [s100] 65.9 89° [p33] 14.1 109° [p13] 26.4 251° [s129] 76.7 260° [s138] 12.1 235° [s113] 150.7 265° [s143] 61.7 255° [s133] 11.4 116° [p6] 220.5 82° [p40] 32.3 254° [s132] 18.0 245° [s123] 97.7 262° [s140] 29.9 253° [s131] 103.4 87° [p35] 27.5 82° [p40] 59.0 123° [s1] 54.5 122° [p0] 56.9 126° [s4] 55.3 127° [s5] 59.3 123° [s1] 60.1 124° [s2] 58.4 125° [s3] 54.5 128° [s6] 57.1 123° [s1] 54.6 128° [s6] 64.7 173° [s51]
H2D: H2D 100 122° 100 [NoE] / 0 56.5 131° [s9] 52.6 129° [s7] 55.5 132° [s10] 54.6 130° [s8] 56.0 130° [s8] 56.4 132° [s10] 55.0 130° [s8] 55.4 130° [s8] 54.5 130° [s8] 54.2 130° [s8] 75.0 259° [s137] 9.1 225° [s103] 65.6 89° [p33] 13.7 109° [p13] 26.7 252° [s130] 77.1 260° [s138] 12.3 236° [s114] 151.1 265° [s143] 62.0 256° [s134] 11.1 116° [p6] 220.1 82° [p40] 32.7 254° [s132] 18.2 246° [s124] 98.1 262° [s140] 30.2 253° [s131] 103.0 87° [p35] 27.2 82° [p40] 58.6 123° [s1] 54.1 122° [p0] 56.6 126° [s4] 55.0 127° [s5] 58.9 123° [s1] 59.8 124° [s2] 58.0 125° [s3] 54.1 128° [s6] 56.8 123° [s1] 54.3 128° [s6] 64.6 174° [s52]